مسابقه کتاب خوانی چهل حدیث

زمان شروع : 3 تیرماه 1401

زمان اتمام :3 تیرماه 1401

وضعیت : در جریان

سلام این مسابقه در تاریخ سوم تیرماه 1401 برگزار میگردد